Ἀπολλόδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀππολλόδοτος (1ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 214 π.Χ., BGU 2397.[4], 10-11, 19, κλπ. (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 136 μ.Χ., SEG XXX 598.1, 3, 7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
224