Ἀπελλαῖος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπαιλλαίου (ΙLeuk 2.6), Ἀπ]ελλέου (ΙLeuk 61.3),  Ἀπελλαιών (Τήνος)

Αρχαία ερμηνεία: 
• Ἀπελλαῖος: ὁ Δεκέμβριος μήν. παρὰ Μακεδόσιν (Σούδα)
• τοῦ ἐνάτου μηνός, ὃς κατὰ μὲν Ἑβραίους Ξένιος, κατὰ δὲ Μακεδόνας Ἀπελλαῖος καλεῖται.  (Φλάβιος Ιώσηπος,  AJ 11.148-149 (κ.α.)    
• πέμπτῃ δὲ καὶ εἰκάδι τοῦ Ἐξελέου μηνός, ὃν οἱ Μακεδόνες Ἀπελλαῖον καλοῦσιν (Φλάβιος Ιώσηπος AJ 12.319)
Σημασία: 
Ο δεύτερος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Νοεμβρίου / Δεκέμβριος)
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

1ος αι. μ.Χ., Φλάβιος Ιώσηπος, Ἰουδαϊκή ἀρχαιολογία 11.148-149, 12.319, 321·  Περι του Ιουδαϊκού πολέμου 4.654.1 / 2ος αι. μ.Χ., Κλαύδιος Πτολεμαίος, Μαθηματική Σύνταξις 1.2.268.1 / 4ος αι. μ.Χ., Ευσέβιος, Περί των εν Παλαιστίνη Μαρτυρησάντων 10.1·  Επιφάνιος, Κατά αιρέσεων 1.204, 2.294·  Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις την γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος 49·  Θεοδώρητος·  Εφραίμ Σύρος  / 5ος αι. μ.Χ., Μάρκος Διάκονος· Ιωάννης Μαλάλας·  Ησύχιος s.v. Μαράξας / 6ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Λαυρέντιος Λυδός· Ευάγριος / 7ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Δαμασκηνός (ἈπηλλαῖοςΧρονικόν του Πασχάλη / 10ος αι., Σούδα s.v. / 12ος αι., Ιωάννης Κίνναμος / 13ος αι., Ψευδο-Ζωναράς / Σχόλια στον Ησίοδο //  (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια, 1Α.2 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 60A.2) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 145 μ.Χ., ΙLeuk 2.6 (3) 211 μ.Χ., ΙLeuk 58.2 & 59.2 (4) 212 μ.Χ., ΙLeuk 61.3 (5) 212/213 μ.Χ., ΙLeuk 62.3 (6) 233 μ.Χ., ΙLeuk 81.2 (7) 283/284 μ.Χ., ΙLeuk 115.1 (8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομένα) 215 ή 173 π.Χ., (= IG Χ 2.2.247.6 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 19.6)  (9) Μακεδονία (Ελίμεια-Ελάτη) 108/109 μ.Χ., ΕΑΜ 59γ.2 (10) Μακεδονία (Εορδαία-Κοιλάδα) μετά το 181 π.Χ., ΕΑΜ 87.7 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 17.7)

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 50∙ Hoffmann 1906, 101· Kalleris 1954 [1988], 100· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 59-60, 85-86· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ.,  96, 99, 132, 412, 419, 457· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ.,  41-42, 43, 75-83· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998, 77-85· LGPN  IV·