Ἀντιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Βοιωτία, Μακεδονία < Αθήνα, Θράκη < Θράκη), Ἀντιγένες (2ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.63 (2) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ινδικά 15.10  (3) Μακεδονία < Αίγυπτος  254-238 π.Χ., PMich 34.4, 13· PPetr2 1.93 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135B. 28 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 380-316 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 5.16.3· 6.17.3· Αρριανός, Μετά Αλέξ., FGH 156F9.35·  Πλούταρχος, Αλέξ. 46.1, 70.4-5· Πλούταρχος, Ηθικά 181a, 339b-d, 339b: Πελληναΐος· Διόδωρος 18.39.6,  19,41.1,  19.44.1· Κούρτιος 5.2.5, 8.14.15·  Ιουστίνος 12.12.8 (RE (9)· Berve 83) (6) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλοσταί) 3ος αι. μ.Χ., EAM 65Iβ (7-8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., BCH 18 (1894), 423 αρ. 4 (= BCH 55 (1931), 176-177 αρ. 6) (9) ;3ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1982,  47 (10-11) 2ος αι. π.Χ., SEG XXIV 594.2, 3 (12) ελλην.-αυτοκρ. περ., SEG XL 522a  (13) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην.-αυτοκρ. περ., SEG XXVI 731 (= Pilhofer 325) (14) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXIII 511A (= XXXVI 611) (15) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος αι. π.Χ., SEG L 626

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
272