Ἀνδροσθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδροσθένε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Androsthenes (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Ἀνδροσσθένης (2ος αι. μ.Χ., Σαλαμίνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 198-197 π.Χ., Λίβιος 32.23.5· 33.15 (RE (6)) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 598 (3) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.43 (4) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.7 (πρβ. BE 1999, αρ. 362) (5) SEG XLII 582.13 (6-7) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 580 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
118