Ἀνδροκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδροκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Androcles (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία / 1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία), Androcliu (γεν., βυζ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.4 (2) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.844 (3) Μακεδονία 168 π.Χ., Λίβιος 44.32.7 (RE Supplbd. 4 (13a))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
148