Ἀνδρίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος/3ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 203 αρ. 1 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) τέλη του 2ου αι. π.Χ., SEG XLVII 999.10 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές του 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 50 αρ. 11.6 (= SEG XLI 565) (4-5) Μακεδονία (Ορεστίδα) 192 μ.Χ., EAM 186II.50,  56 (6) Μακεδονία π. 151-146 π.Χ., RE (4) (πρβ. Walbank 1957-1979, 3ος τόμ., 668-669) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31