Ἀνάξιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀναξίππειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ.), Ἀνάξξιππος (1ος αι. π.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία πριν το 330 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.25.2,5 (RE (2)· Berve 72) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ;5ος-4ος αι. π.Χ., Παυσανίας 5.25.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57