Ἀμμώνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ammonius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.37  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος πριν το 112 π.Χ., PDion 40.2 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 145 π.Χ., PPhrurDiosk 18.44 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 135-131 π.Χ., Bernand 1989, 243.9 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 113 π.Χ., PDion 21.28, 42 (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 111 π.Χ., PDion 22.12  (7) Μακεδονία < Αίγυπτος 107 π.Χ., SB 11410 B.11 (8) Μακεδονία < Αίγυπτος 60 π.Χ., BGU 1816.2  (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Αίγυπτος 214 π.Χ., BGU 2397.20 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.541.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
208