Ἀλλούπορις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλλώπορις (3ος αι. π.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., GVI 429 (= Pilhofer 509) (2) Μακεδονία; 1ος αι. π.Χ., Xenia antiqua 10 (2001), 19 αρ. A-B 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: