Ἀγαθόβουλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγαθοβουλίδαι  (όνομα γένους, 4ος/3ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144 B.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28