Ἀγάθων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγάθο̄ν (6ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Agatho (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία), Agathonis (γεν., αυτοκρ. περ., Πέλλα), Agathon (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἀγάθονι (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 417-413 π.Χ., IG I3.89.78 (2) Μακεδονία 334-325 π.Χ.,  RE 7 & Berve 1926, 8  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ.,  SEG XXXV 800 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος αι. π.Χ., Tataki 1998, 73-74 αρ. 3 (5) 313 π.Χ., Διόδωρος 19.75.2 (6) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.16 (7) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 339 (8-9) 192 μ.Χ., ILeukopetra 33.1 (10) τέλη 2ου αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 190  (11) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 208 (12) 219 μ.Χ., ILeukopetra 69.8  (13) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα*) ;3ος αι. π.Χ., ΑΔ 18 (1963) Χρον., 200 αρ. 5 (14) αυτοκρ. περ., ILGR 203  (15) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.46 (16) Μακεδονία (Δερρίοπος;) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.43  (17) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 265 μ.Χ., ΕΑΜ 116.20 (18)  Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) π. 240-220 π.Χ., IG VII.356.2 (= Πετράκος 1997, αρ. 98)  (19) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 329-326 /323-303  π.Χ., SEG XXXVI 626· Αρχαία Μακεδονία 4 (1986) 87-114 (20-21) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.846 (δις) (22) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.56 (23) π. 303 μ.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε. (24) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.15  (25) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 331 π.Χ., RE 8 & Berve 1926, 1926, 9 (26) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 146 μ.Χ., IGB IV 2303 (27) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 5ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 712 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
436