Ἀγαθοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγαθοκλεῖς (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα-άπαξ), Ἀγαθοκλέης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα-άπαξ), Ἀγαθωκλῆς (ελλην. περ., Κάτω Ιταλία-άπαξ), Ἀγαθοκλείου (γεν., 2ος αι. π.Χ., Θράκη), Agathocles (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀγαθοκλειες (γεν., αυτοκρ. περ., Κρήτη), Ἀγαθοκλῆδος (γεν., αυτοκρ. περ., Μυσία), Ἀγατοκλῆς (1ος ή 2ος αι. μ.Χ., Πιερίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 3ου αι. π.Χ., FGrH 156 F 31  (2) Μακεδονία < Ωρωπός ;216 π.Χ., IG VII.313.1 (= Πετράκος 1997, αρ. 90)  (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 190 ή 189 π.Χ., PHeid VIII 417, 37· πρβ. La'da 2002, E1783  (4) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 148 π.Χ., PTeb 79, 29  (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 196 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) μέσα 4ου αι. π.Χ., RE 17 (7) 4ος/3ος αι. π.Χ., Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, 139, αρ. 213 (8) π. 320-284 π.Χ.,  RE 18 & SEG XXXVIII 619, 9 (9) μέσα 3ου αι. π.Χ.,  SEG XXXVIII 652 (10) 117 π.Χ., FD III.2.70b. 7  (11) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61, στ. 11 (SEG XLVI 715) (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Δικαία) π. 365-359 π.Χ., Βουτυράς & Σισμανίδης 2007, στ. 64 (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Ζαγκλιβέρι) 2ος-1ος αι. π.Χ.,  Μακεδονικά 2 (1951), 620 αρ. 43 (14) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.500.3 (15) Θεσσαλονίκη; 1ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.901· SEG XLVII 972 (16) Μακεδονία (Παιονία-Demir Kapija) 3ος αι. π.Χ., BCH 98 (1974), 279 (17) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) ;2ος αι. μ.Χ., Studies Stobi 1, 167 αρ. 59 (18) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. col. 16 no. 2. 3 (19) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 54· πρβ. ΕΚΜ 1, Βέροια, 33 αρ. 12 (20) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) 65 ή 181 μ.Χ., SEG XXVII 284  (21) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574, 20· ΑΔ 21 A (1966) 152-157· Hatzopoulos 1988β, 80  (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος;) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 799 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
633