Ἁέροπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αἴροπος (3ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Ἀαίροπος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα-Ηράκλεια)

Χρονολόγηση: 
7ος αι. π.Χ.
6ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 7ος-μέσα 6ου αι. π.Χ., Ηρόδοτος 8.139.4 (RE 4) & POxy 2465 απόσπ. 1 στήλη ii.23  (2) π. 425-394 π.Χ., RE 5· Head 1911, 221· Kraay-Morkholm Essays, 304-305 & 310-311· Hammond & Griffith 1979, 168-171· πρβ RE s.v. Archelaos (8)· Historia 44 (1995), 264, 278-279 (3) 338 π.Χ., RE 6 (4) τέλη 3ου  αι. π.Χ., IMM 5, 12  (5) π. 208 π.Χ., Λίβιος 27.32.9 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ΕΚΜ 1, Βέροια 40.4 (7) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 4ος αι. π.Χ. Αρριανός, Ανάβ. 1.7.6, 1.17.8, 1.25.1 & Πλούταρχος, Ηθικά 327C & Αρχαία Μακεδονία 2, 512-513 (8-9) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-ΗράκλειαIG X.2.2.5 (10) Μακεδονία; RE Supplbd. 1 (7)     

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για γλωσσικά Hoffmann 1906, 130, 165, 206, 226· Kalleris 1954 & 1976 [1988], 87, 391, 492, 493, 501. Για την προσωπογραφία βλ.  Tataki 1998, 200 αρ. 1, 223 αρ. 37-39, 224 αρ. 40, 225 αρ. 49·

Σχόλια: 

Όνομα βασιλέως, ελλην. ετυμολογίας. Στο (1) Αέροπος Α΄, στο (2) Αέροπος Β΄. Πρωιμότερη μαρτυρία στη Μακεδονία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Βέροια τον 2ο αι. μ.Χ.