Ἀδαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

 Ἀδε͂ος (3ος αι. μ.Χ., Αιανή, Κύρρος), Ἀδδαῖος     

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 353 π.Χ., RE 1 (2) Μακεδονία 334 π.Χ., RE s.v. Addaios (1) & Berve 1926, 22  (3)  Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., ISamothrace 9, υποσ. 23 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος ;243 π.Χ., PPetr III.82.8 (5) Μακεδονία; π. 205 π.Χ., RE 3 (PP 638) (6) Μακεδονία 1ος αι. μ.Χ.,  RE 8· GP 1-46  (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Άλωρος) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 631  (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 154 (9) 223 π.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 4.16, 25, 30, 33 (10) ΕΚΜ 1, Βέροια 4.18-19 (13) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 197 (14) 169 π.Χ., RE 5 (15) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142, 14 (16) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ILeukopetra, σ. 205 (17) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 167 (18) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.5 (19) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) μέσα 3ου αι. μ.Χ.,  SEG XXXV 750.12 (20) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ.,  IG X.2.2.326.32 (21) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 25 (22) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;2ος/1ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1984, 38 αρ. 2 & πίν. 45, 2 (SEG XLIII 371) (23) 24 π.Χ., SEG XL 522 j (24) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 160 μ.Χ., IG X.2.2.9 (25) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79, 18 (26-27) 117 π.Χ.,  Syll3 700, 51 (δύο πρ.) (28-29) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42 θ, 14 (δύο πρ.) (30) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ελλην. περ. ΕΑΜ 179 α, 179 ζ, 179 ια, πρβ. ΑΔ 17 (1961-1962) Χρον., πίν. 269 & SEG XLIX 739 (31) Μακεδονία (Παιονία) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-8), 203 αρ. 406 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45