Χαλκιδική

Συγγραφέας Παραπομπή
Guarducci 1969

Guarducci 1969, 140-142, εικ. 28

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 208

Subscribe to Χαλκιδική