Ξενοφών

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελληνικά 5.2.43

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐπεὶ δὲ τροπαῖόν τε ἐστάθη καὶ ἡ νίκη αὕτη τῷ Τελευτίᾳ ἐγεγένητο, ἀπιὼν δὴ ἔκοπτε τὰ δένδρα. καὶ τοῦτο μὲν στρατευσάμενος τὸ θέρος διῆκε καὶ τὸ Μακεδονικὸν στράτευμα καὶ τὸ τοῦ Δέρδα· πολλάκις μέντοι καὶ οἱ Ὀλύνθιοι καταθέοντες εἰς τὰς τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίδας πόλεις ἐλεηλάτουν καὶ ἄνδρας ἀπεκτίννυον.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

α) Μοναδική χρήση του επιθέτου μακεδονικός στον Ξενοφώντα, ως προσδιοριστικό του στρατεύματος. Εδώ σε αντιδιαστολή με το στράτευμα του Δέρδα, “άρχοντα” της Ελίμειας. β) Πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των βασιλείων της Μακεδονίας μέχρι την εποχή του Φιλίππου: οι βασιλείς της Ορεστίδας, της Λυγκηστίδας και της Ελίμειας διατηρούσαν δικό τους στρατό και συχνά επιχειρούσαν εναντίων των Αργεάδων