Ξενοφών

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελληνικά 5.2.13

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐπεὶ δὲ εἰσήκουσαν αἱ ἐγγύτατα αὐτῶν, ταχὺ καὶ ἐπὶ τὰς πόρρω καὶ μείζους ἐπορεύοντο· καὶ κατελίπομεν ἡμεῖς ἔχοντας ἤδη ἄλλας τε πολλὰς καὶ Πέλλαν, ἥπερ μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων· καὶ Ἀμύνταν δὲ ᾐσθανόμεθα ἀποχωροῦντά τε ἐκ τῶν πόλεων καὶ ὅσον οὐκ ἐκπεπτωκότα ἤδη ἐκ πάσης Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

α) Η Μακεδονία ως γεωγραφικός όρος. Εδώ χαρακτηρίζει την επικράτεια του Αμύντα. β) Αναφορά στην Πέλλα ως “μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων”, γ) αυτονομιστικά κινήματα των μακεδονικών πόλεων