Θουκυδίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 4.78.6

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀπὸ δὲ τούτου ἤδη οἱ μὲν τῶν Θεσσαλῶν ἀγωγοὶ πάλιν ἀπῆλθον, οἱ δὲ Περραιβοὶ αὐτόν, ὑπήκοοι ὄντες Θεσσαλῶν, κατέστησαν ἐς Δῖον τῆς Περδίκκου ἀρχῆς, ὃ ὑπὸ τῷ Ὀλύμπῳ Μακεδονίας πρὸς Θεσσαλοὺς πόλισμα κεῖται.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Επιχείρηση Βρασίδα. α. Μακεδονία για τον γεωγραφικό προσδιορισμό του Δίου, β. όρια Μακεδονίας, γ. Αναφορά του Δίου ως “πολίσματος”, μεγάλης σχετικά πόλης, ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα