Θουκυδίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι 2.29.6-7

Χωρίο / Κείμενο: 

ξυνεβίβασε δὲ καὶ τὸν Περδίκκαν τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Θέρμην αὐτῷ ἔπεισεν ἀποδοῦναι· ξυνεστράτευσέ τε εὐθὺς Περδίκκας ἐπὶ Χαλκιδέας μετὰ Ἀθηναίων καὶ Φορμίωνος. οὕτω μὲν Σιτάλκης τε ὁ Τήρεω Θρᾳκῶν βασιλεὺς ξύμμαχος ἐγένετο Ἀθηναίοις καὶ Περδίκκας ὁ Ἀλεξάνδρου Μακεδόνων βασιλεύς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Επέμβαση του Σιτάλκη. α. αναφορά στο όνομα Μακεδόνες στον τίτλο του βασιλιά Περδίκκα Β΄   β. Χρήση του τίτλου “βασιλεύς” από τους Μακεδόνες, γ. Θέρμη, πόλη ανέκαθεν μακεδονική, όπως φαίνεται να αναγνωρίζει ο Θουκ. Με τη χρήση του  ἀποδοῦναι.