Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 504.8-12, λ. Παρθενόπολις

Χωρίο / Κείμενο: 

Παρθενόπολις, Μακεδονίας πόλις, ἀπὸ τῶν θυγατέρων Γραστοῦ τοῦ Μύγδονος παιδός, ὡς Θεαγένης ἐν Μακεδονικοῖς "ἀπὸ δὲ τῶν θυγατέρων διὰ τὸ ἄγροικον αὐτῶν τῆς διαίτης καὶ τὸ ἄμικτον ἔκτισε πόλιν, ἥ τις ἔτι καὶ νῦν δι᾽ ἐκείνας Παρθενόπολις κέκληται". ὁ πολίτης Παρθενοπολίτης.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Παρθενόπολη και η προέλευση του ονόματος. Μαρτυρία για το έργο Μακεδονικά του ιστορικού Θεαγένη (αβέβαιης χρονολογίας)