Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά  71.8-10, λ. Ἀλεξάνδρεια

Χωρίο / Κείμενο: 

[Ἀλεξάνδρεια] τρίτη Θρᾴκης πρὸς τῇ Μακεδονίᾳ, ἣν ἔκτισε πρὸ τῆς μεγάλης Ἀλεξανδρείας ἑπτακαίδεκα ὢν ἐτῶν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η πόλη Ἀλεξάνδρεια μεταξύ Μακεδονίας και Θράκης, την οποία ίδρυσε ο Αλέξανδρος σε ηλικία δεκαεπτά ετών.

Θεματική περιοχή: