Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 303.16-304.5, λ. Ἡράκλεια

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἡράκλεια, πόλις Θρᾴκης ἐν τῷ Πόντῳ διάσημος. β Σικελίας. γ Λυδίας. δ Λιβύης. ε Σαρδοῦς.  Ἰταλίας. ζ Κελτικῆς. η Θεσσαλίας. θ Καρίας. ι ἐν τῷ Λυδίῳ Ταύρῳ. ια μεταξὺ Σκυθίας καὶ Ἰνδικῆς. ιβ νῆσος ἐν τῷ Καρπαθίῳ πελάγει. ιγ Συρίας. ιδ Φοινίκης. ιε Πιερίας. ι πόλις καὶ νῆσος ... ιζ Κρήτης. ιη Πισαϊκή. ιθ Καρίας, ἡ λεγομένη 304 Ἀλβάκιος, μεσόγειος. κ πόλις πρὸς τῇ Κυμαίᾳ τῆς Αἰολίδος. κα Ἀκαρνανίας πόλις. κβ νῆσος ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ. κγ Μακεδονίας, Ἀμύντου τοῦ Φιλίππου κτίσμα. τὸ ἐθνικὸν Ἡρακλεύς καὶ Ἡρακλειώτης καὶ Ἡρακλεώτης. καὶ Ἡράκλειον καὶ Ἡρακλεωτικόν. 

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Δύο μακεδονικές πόλεις με το όνομα Ηράκλεια και ομώνυμες άλλων περιοχών.