Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 266.3-4, λ. Ελευθερίσκος

Χωρίο / Κείμενο: 

Ελευθερίσκος, πόλις Μακεδονίας. Θεαγένης Μακεδονικοῖς. τὸ ἐθνικὸν Ἐλευθερίσκιος ὡς Τριποδίσκιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η Μακεδονική πόλη Ελευθερίσκος, μαρτυρία για το έργο Μακεδονικά του ιστορικού Θεαγένη (άγνωστης χρονολογίας)