Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

679.4-11, λ. Χαλάστρα

Χωρίο / Κείμενο: 

Χαλάστρα, πόλις Θρᾴκης περὶ τὸν Θερμαῖον κόλπον. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ "ἐν δ᾽ αὐτῷ Θέρμη πόλις Ἑλλήνων [Θρηίκων], ἐν δὲ Χαλάστρη πόλις Θρηίκων". Στράβων δ᾽ ἐν ἑβδόμῃ Μακεδονίας αὐτὴν καλεῖ. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ Χαλάστρης. ἔστι καὶ λίμνη τῇ πόλει ὁμώνυμος. ὁ πολίτης Χαλαστραῖος.Λυκόφρων "Θεσπρωτὸς ἄμφω καὶ Χαλαστραῖος λέων". ἔστι δὲ καὶ πόλις ὡς ἀπὸ Χαλαστραῖος Χαλαστραία φησίν. ἡ μὲν παρὰ τὴν λίμνην Χαλαστραῖα, ἐν ᾗ τὸ λίτρον γίνεται.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η  Χαλάστρα, πόλη  της Θράκης σύμφωνα με τον Εκαταίο (και τον Στέφανο), της Μακεδονίας σύμφωνα με τον Στράβωνα. Χωρίο ενδεικτικό για το αμφίβολο των συνόρων κατά την αρχαιότητα. Και ομώνυμη λίμνη.