Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 666.9-10, λ. Φιλιππόπολις

Χωρίο / Κείμενο: 

Φιλιππόπολις, πόλις Μακεδονίας, Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου κτίσμα ἐν τῷ Ἕβρῳ. τὸ ἐθνικὸν Φιλιπποπολίτης.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Φιλιππόπολις στον Έβρο, μαρτυρία ενδεικτική για το συγκεχυμένο των συνόρων κατά την αρχαιότητα.