Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. ὁπλῖται

Χωρίο / Κείμενο: 

ὁπλῖται μὲν γὰρ λέγονται οἱ βαρυτάτῃ κεχρημένοι ὁπλίσει κατὰ τὸν Μακεδονικὸν τρόπον ἀσπίσι περιφερέσι καὶ δόρασι περιμηκεστέροις.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Οπλίτες ονομάζονταν από τους Μακεδόνες οι στρατιώτες με τον βαρύ οπλισμό.