Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. Κλώδονες

Χωρίο / Κείμενο: 

Κλώδονες: αἱ Βάκχαι τοῦ Διονύσου παρὰ Μακεδόσιν.

Γραμματειακό είδος:

Λέξη: 

Κλώδονες

Σχόλια: 

Οι Βάκχες ονομάζονταν Κλώδονες από τους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: