Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. ἄργελλα

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἄργελλα: οἴκημα Μακεδονικὸν, ὅπερ θερμαίνοντες λούονται.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

ἄργελλα

Σχόλια: 

Μακεδονική λ. ἄργελλα.