Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. σάρισσα

Χωρίο / Κείμενο: 

Σάρισσα: εἶδος ἀκοντίου Ἑλληνικοῦ. δόρυ μακρὸν παρὰ Μακεδόσι.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

σάρισσα

Σχόλια: 

Για τη μακεδονική σάρισσα.