Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. ἀορτή

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀορτήν· λέγουσιν οἱ πολλοὶ νῦν ἀβερτήν. Μακεδονικὸν δὲ καὶ τὸ σκεῦος καὶ τὸ ὄνομα.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

ἀορτή, ἀβερτή

Σχόλια: 

Μακεδονική λ. ἀορτή ή ἀβερτή.