Πορφύριος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Χρονικά 1.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Προκείσθω γοῦν κεφαλαιωδῶς ὑπὸ μίαν σύνοψιν ἀρχόμενος ἀπὸ Καράνου τοῦ πρώτου βασιλέως Μακεδόνων ἕως Ἀλεξάνδρου. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον γένος τοῖς βασιλεῦσι τῶν Μακεδόνων εἰς Ἡρακλέα ἀναφέρεται. Μετὰ γὰρ τὴν ἅλωσιν Τροίας ἔτεσιν π Ἡρακλεῖδαι κατέσχον τὴν Πελοπόννησον, ἐξ ὧν αἱ τῶν Κορινθίων καὶ Λακεδαιμονίων βασιλεῖαι πρῶται συνέστησαν. Χρόνοις δὲ ὕστερον περὶ τὰ τέλη τούτων ἡ τῶν Μακεδόνων ἤρξατο βασιλεία οὕτως.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Πρόκειται για την εισαγωγή στο έργο του Πορφύριου "Βασιλείς Μακεδόνων", όπου μνημονεύεται μεταξύ άλλων και ο πρώτος βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Κάρανος.