Πολύβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 216 Büttner-Wobst

Χωρίο / Κείμενο: 

[Πυρσουρίδας] ὅτι Περσεὺς ὁ Μακεδὼν κατὰ πᾶσαν Μακεδονίαν κατασκευασάμενος πυρσουρίδας, διὰ τούτων ὀξέως ἐμάνθανε τὰ πανταχῇ γινόμενα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά του Πολυβίου στις 'πυρσουρίδας' των Μακεδόνων, δηλαδή σε θέσεις κατάλληλες για την αποστολή φωτεινών μηνυμάτων.