Πολυδεύκης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ονομαστικόν 1.138

Χωρίο / Κείμενο: 

προσαριθμητέον τούτοις καὶ τὰ βαρβαρικά, σάρισσαν Μακεδονικὴν τὸ δόρυ, καὶ παλτὸν Μηδικὸν τὸ ἀκόντιον, καὶ ἀκινάκην Περσικὸν ξιφίδιόν τι, τῷ μηρῷ προσηρτημένον, καὶ σαγάρεις Σκυθικάς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

σάρισσα, βάρβαρος

Σχόλια: 

Ο Πολυδεύκης αναφέρει ως βαρβαρική (= μη ελληνική) τη μακεδονική λ. σάρισσα (= δόρυ).