Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.9.30-31

Χωρίο / Κείμενο: 

Τρόπῳ τοίνυν οὐ χρηστῷ Ἕλληνες διαχρεώμενοι ἐμέο ἐλάσαντος μέχρι Μακεδονίης [γῆς] οὐκ ἦλθον ἐς τούτου λόγον ὥστε μάχεσθαι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Χρήση από τον Ηρόδοτο του όρου Μακεδονίη. Ο Μαρδόνιος στην προσπάθειά του να πείσει τον Ξέρξη να εκστρατεύσει εναντίον των Αθηναίων, αναφέρεται στην προγενέστερη εκστρατεία του του 492 π.Χ., οπότε και υποτάχθηκε η Μακεδονία.

Θεματική περιοχή: