Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

6.45.3

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὁ μὲν δὴ ναυτικὸς στρατὸς οὕτω ἔπρησσε, Μαρδονίῳ δὲ καὶ τῷ πεζῷ στρατοπεδευομένῳ ἐν Μακεδονίῃ νυκτὸς Βρύγοι Θρήικες ἐπεχείρησαν• καί σφεων πολλοὺς φονεύουσι οἱ Βρύγοι, Μαρδόνιον δὲ αὐτὸν τρωματίζουσι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Βρύγοι, θρακικό φύλο με πιθανή φρυγική καταγωγή, ήταν εγκατεστημένοι στα βουνά της Μακεδονίας, στην περιοχή ανάμεσα στον Στρυμόνα και το όρος Άθως