Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

9.89.20

Χωρίο / Κείμενο: 

Ταῦτα δὲ εἴπας ἀπήλαυνε σπουδῇ τὴν στρατιὴν διὰ Θεσσαλίης τε καὶ Μακεδονίης ἰθὺ τῆς Θρηίκης, ὡς ἀληθέως ἐπειγόμενος καὶ τὴν μεσόγαιαν τάμνων τῆς ὁδοῦ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Κινήσεις στρατευμάτων μετά τη μάχη των Πλαταιών. Ο Αρτάβαζος υποχωρεί με κατεύθυνση τη Θράκη μέσα από τη Φωκίδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η μεσόγαια ὁδὸς του αποσπάσματος, που οδηγούσε κατευθείαν (ἰθὺ) στη Θράκη, είναι η οδός που συνέδεε τη Θέρμη με την Άκανθο. 

Θεματική περιοχή: