Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

8.43.6

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἐστρατεύοντο δὲ οἵδε. Ἐκ μὲν Πελοποννήσου Λακεδαιμόνιοι ἑκκαίδεκα νέας παρεχόμενοι, Κορίνθιοι δὲ τὸ αὐτὸ πλήρωμα παρεχόμενοι τὸ καὶ ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ• Σικυώνιοι δὲ πεντεκαίδεκα παρείχοντο νέας, Ἐπιδαύριοι δὲ δέκα, Τροιζήνιοι δὲ πέντε, Ἑρμιονέες δὲ τρεῖς, ἐόντες οὗτοι πλὴν Ἑρμιονέων Δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν ἔθνος, ἐξ Ἐρινεοῦ τε καὶ Πίνδου καὶ τῆς Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σε αυτό το χωρίο, όπως και σε άλλα χωρία που παρουσιάζει καταλόγους εθνών που συμμετέχουν σε εκστρατείες προσθέτει εθνογραφικές πληροφορίες (πρβ. βιβλίο 7.61 και εξής, βιβλίο 8.73). Οι Μακεδόνες παρουσιάζονται ως δωρικό φύλλο (πρβ. 1.56).