Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.127.5-6

Χωρίο / Κείμενο: 

Επέσχε δὲ ὁ στρατὸς αὐτοῦ ( ενν. τοῦ Ξέρξου) στρατοπεδευόμενος τὴν παρὰ θάλασσαν χώρην τοσήνδε, ἀρξάμενος ἀπὸ Θέρμης πόλιος καὶ τῆς Μυγδονίης μέχρι Λυδίεώ τε ποταμοῦ καὶ Ἁλιάκμονος, οἳ οὐρίζουσι γῆν τὴν Βοττιαιίδα τε καὶ Μακεδονίδα, ἐς τὠυτὸ ῥέεθρον τὸ ὕδωρ συμμίσγοντες.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Με τον όρο «Μακεδονίδα γῆν» ο Ηρόδοτος εννοεί την περιοχή που ορίζεται από τους ποταμούς Λουδία και Αλιάκμονα και η οποία σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές αποτελούσε την υποτιθέμενη αρχική κοιτίδα των Μακεδόνων (βλ. Ξυδόπουλος 2006, σελ. 50 υποσημ. 78, όπου αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία).

Θεματική περιοχή: