Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.73.2-5

Χωρίο / Κείμενο: 

Οἱ δὲ Φρύγες, ὡς Μακεδόνες λέγουσι, ἐκαλέοντο Βρίγες χρόνον ὅσον Εὐρωπήιοι ἐόντες σύνοικοι ἦσαν Μακεδόσι, μεταβάντες δὲ ἐς τὴν Ἀσίην ἅμα τῇ χώρῃ καὶ τὸ οὔνομα μετέβαλον ἐς Φρύγας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Χωρίο ιδιαίτερα σημαντικό για την ταξινόμηση της μακεδονικής διαλέκτου, πηγή για τη διαμόρφωση σχετικών υποθέσεων.