Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι 6.2.7

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐκείνων δὲ πρὸς ἀλλήλους διαφερομένων, πολέμοις τε συνεχέσι τῆς Μακεδόνων δυνάμεως ἐξασθενούσης, πρῶτος Ἀρσάκης λέγεται, τὸ γένος Παρθυαῖος, ἀναπεῖσαι τοὺς ἐπέκεινα βαρβάρους ἀποστῆναι Μακεδόνων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Οι πόλεμοι των διαδόχων οδήγησαν σε αποστασίες κατά των Μακεδόνων.

Θεματική περιοχή: