Ευστάθιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σχόλια στην Ιλιάδα 4.498

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ οὕτω γράφουσι καὶ τὰ Μακεδονικὰ Λείβηθρα, τὸ ὄρος, οὗ τοπικὸν οἱ βάρβαροι Λειβήθριοι, οἷς ἐνδιατρῖψαί ποτε ὁ Ὀρφεὺς λέγεται.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Το μακεδονικό όρος Λείβηθρα.