Δούρις ο Σάμιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 72 Müller

Χωρίο / Κείμενο: 

Δοῦρις δέ φησιν, ὅτι αὐτὴ (Μακάρια) τὴν πυρὰν τοῦ πατρὸς κατέσβεσεν· καὶ ἐξ ἐκείνου παρὰ Μακεδόσι νενόμισται τὰς θυγατέρας τῶν κηδευομένων, οἷς ἂν ὦσι παῖδες, τὸ αὐτὸ πράττειν ἐπὶ τοῖς πατράσιν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ταφικές συνήθειες των Μακεδόνων.