Διοσκορίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί ύλης ιατρικής 4.45.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Ῥοδία ῥίζα· γεννᾶται ἐν Μακεδονίᾳ ἐοικυῖα κόστῳ, κουφοτέρα δὲ καὶ ἀνώμαλος, ῥόδων ἐν τῇ διατρίψει ἀποφορὰν ποιοῦσα. χρησιμεύει δὲ ἐπὶ τῶν κεφαλαλγούντων σὺν νάρδῳ λιτῇ ἐμβρεχομένη καὶ ἐπιτιθεμένη μετώπῳ καὶ κροτάφοις.

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Οι ιδιότητες της 'Ροδίας ρίζας' που φυτρώνει στη Μακεδονία.