Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 2.17.2-3

Χωρίο / Κείμενο: 

Θηβαῖοι δὲ καὶ Ἀθηναῖοι ἐξ ἑνὸς τοῦ περὶ Χαιρώνειαν ἀτυχήματος ἅμα τήν τε προστασίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἐλευθερίαν τὴν πάτριον ὑπὸ Μακεδόνων ἀφῃρέθησαν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες στέρησαν την ελευθερία των Ελλήνων.