Δίων Κάσσιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή ιστορία 275.7

Χωρίο / Κείμενο: 

οἱ Δάρδανοι τὴν πρόσορον σφίσι Μακεδονίαν ἐκακούργουν (οἰκοῦσι δ᾽ οὗτοι ὑπέρ τε Ἰλλυριῶν καὶ ὑπὲρ Μακεδόνων)

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Το έθνος των Δαρδανών γειτονικό προς τη Μακεδονία και την Ιλλυρία.