Δίων Κάσσιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή ιστορία 47.24.2

Χωρίο / Κείμενο: 

αὐτὸς δὲ τό τε πλεῖστον καὶ τὸ ἰσχυρότατον τοῦ στρατοῦ λαβὼν ἔς τε τὴν ἄνω Μακεδονίαν ἀνεχώρησε

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Αναφέρεται ο γεωγραφικός όρος 'Άνω Μακεδονία'.

Θεματική περιοχή: