Δίων Κάσσιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή ιστορία 41.10.3

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐς δὲ δὴ τὴν Μακεδονίαν τήν τε Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀσίαν περαιωθῆναι ἔγνω.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η Μακεδονία αντιδιαστέλλεται προς την Ελλάδα και την Ασία.