Δίων Κάσσιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή ιστορία 38.38.2

Χωρίο / Κείμενο: 

τί γὰρ ἄν τις καθ᾽ ἕκαστον λέγοι τὴν Σαρδώ, τὴν Σικελίαν, τοὺς Μακεδόνας, τοὺς Ἰλλυριούς, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἀσίαν τὴν περὶ τὴν Ἰωνίαν, Βιθυνούς, Ἴβηρας, Ἄφρους;

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες αντιδιαστέλλονται προς όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου (Ελλάδα, Σικελία, Ιλλυρία, Ασία, Ιβηρία κλπ.)