Διογένης Λαέρτιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βίοι φιλοσόφων 3.82-83

Χωρίο / Κείμενο: 

τῆς δὲ βασιλείας ἡ μὲν κατὰ νόμον, ἡ δὲ κατὰ γένος ἐστίν. ἡ μὲν οὖν ἐν Καρχηδόνι κατὰ νόμον· πωλητὴ γάρ ἐστιν. ἡ δὲ ἐν Λακεδαίμονι καὶ Μακεδονίᾳ κατὰ γένος· ἀπὸ γάρ τινος γένους ποιοῦνται τὴν βασιλείαν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο θεσμός της βασιλείας με βάση το γένος στη Μακεδονία.