Διογενιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

2.54 (Αποστόλιος, Collectio paroemiarum 16.12)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ πέρυσι ἀεὶ βελτίω: ἐπὶ τῶν κατόπιν ἐν ταῖς χερσὶ γινομένων· ταπεινούμενοι γὰρ οἱ Ἀθηναῖοι κατὰ τὰ Μακεδονικὰ ἐπεφώνουν τὸ τοιοῦτον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η παροιμία "τὰ πέρυσι ἀεὶ βελτίω" όταν οι Αθηναίοι υποτάχθηκαν στους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: